Για χρόνια, η Γερμανία παραβίασε τις υποδείξεις της ΕΕ για την Προστασία και Διαχείριση της Φύσης και της Άγριας Ζωής. Συνεπώς, η Επιτροπή των Βρυξελλών θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η Επιτροπή της ΕΕ μήνυσε τη Γερμανία για χρόνια αποτυχίας να ορίσει και να διατηρήσει το σύνολο των μέτρων που απαιτούνται για να διατηρηθούν ή αποκατασταθούν οι φυσικοί οικότοποι και οι πληθυσμοί ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας σε ικανοποιητική κατάσταση. Μεταξύ άλλων, η Γερμανία „δεν έχει ακόμη χαρακτηρίσει σημαντικό αριθμό περιοχών ως περιοχές ειδικής προστασίας“, δήλωσε η αρχή των Βρυξελλών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την εφαρμογή της οδηγίας Flora-Fauna-Habitat για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και για την προστασία των άγριων ζώων και των φυτών. 

Οι προθεσμίες έχουν περάσει από καιρό

Η „προθεσμία για την ολοκλήρωση των απαραίτητων μέτρων για όλους τους τομείς στη Γερμανία“ έχει πλέον λήξει σε ορισμένες περιπτώσεις πριν από δέκα χρόνια, ανακοίνωσε η Επιτροπή της ΕΕ. Η αρχή παραπονέθηκε, μεταξύ άλλων, ότι „οι στόχοι διατήρησης που έχουν τεθεί για τις μεμονωμένες περιοχές στη Γερμανία δεν είναι επαρκώς ποσοτικοί και μετρήσιμοι“. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδικάσει τη Γερμανία, υπάρχει κίνδυνος υψηλών προστίμων.