Για πολλούς η μετανάστευση στη Γερμανία ήταν η μόνη επισφαλής λύση. Η απόφαση πάρθηκε, οι αποσκευές ετοιμάστηκαν και ο τόπος κατοικίας άλλαξε. Σαφώς, η αλλαγή αυτή επιφέρει νέες προκλήσεις, καθώς η καθημερινότητα και οι ανάγκες, οι οποίες πρέπει εκτάκτως να καλυφθούν, πιέζουν επίμονα.

Οι μικροί μας ήρωες δεν μένουν αμέτοχοι σε αυτόν το διαρκή και αναγκαίο αγώνα ένταξης και επιβίωσης. Είναι εκείνοι, που ενδεχομένως πρώτοι απ‘ όλους θα αναμετρηθούν με την επιτακτική εκμάθηση της απαιτητικής Γερμανικής Γλώσσας. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί, ότι βγαίνουν νικητές! Στο παρόν άρθρο θα ήθελα να απαριθμήσω τις δυνατότητες και μεθόδους γλωσσικής ένταξης, όπως επίσης να παρουσιασω το συσχετισμό της με τη Δικαιοσύνη και την Ισότητα ευκαιριών.

Η κοινωνική, η πολιτισμική και η επαγγελματική ενσωμάτωση αποτελούν βασικό και αδιαπραγμάτευτο στόχο όλων όσοι μεταναστεύουν σε έναν νέο τόπο. Η ενσωμάτωση, η οποία απαιτεί ικανοποιητική χρήσης της γλώσσας, μπορεί να πολλαπλασιάσει τις επαγγελματικές ευκαιρίες και να επιταχύνει την κοινωνικοποίηση. Συνεπώς, είναι ολοφάνερη η σχέση της ενσωμάτωσης με τη θεωρία και άσκηση της δικαιοσύνης.

Μία κοινωνία μπορεί αποκλειστικά και μόνο να θεωρηθεί δίκαιη, όταν χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω στοιχεία:

· Ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες για όλους τους πολίτες της (γηγενείς και μη). Σαφώς αυτό συνεπάγεται την εξισορρόπηση των δυνατοτήτων μέσω ενίσχυσης των ασθενών στρωμάτων και ομάδων.

· Καταφέρνει να μειώσει τον κοινωνικό αποκλεισμό μεμονωμένων ατόμων και να δημιουργήσει το κατάλληλο έδαφος για την ενσωμάτωσή τους.

Τμήματα Ένταξης και Προετοιμασίας
Η γλωσσική ενσωμάτωση των παιδιών στη Γερμανία προωθεί τη Δικαιοσύνη και την Ισότητα ευκαιριών και έχει αρκετές μορφές. Αρχικά, παρέχεται αμέσως με την εγγραφή στο Γερμανικό Σχολείο η δυνατότητα εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας, καθώς επίσης και μία γενική γνωριμία του γερμανικού συστήματος, των νόρμων και αρχών του κράτους και των ειδικών κανόνων του σχολικού συστήματος. Η Γερμανική Γλώσσα διδάσκεται αρχικά στα λεγόμενα Τμήματα Ένταξης και Προετοιμασίας (Vorbereitungsklassen), όπου διδακτικό προσωπικό, ειδικά εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο στην επιστήμη «Διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας ως Δεύτερη Γλώσσα» φροντίζει για τη εκμάθηση του βασικού λεξιλογίου, το οποίο προωθεί την καθημερινή επικοινωνία και διευκολύνει την ομαλή ένταξη στο σχολικό ρυθμό. Η διάρκεια διαμονής στα Τμήματα Ένταξης και Προετοιμασίας ποικίλει ανάλογα με το ρυθμό, την ταχύτητα και αποτελέσματα εκμάθησης της γλώσσας. Κατά κανόνα, οι μαθητές παρακολουθούν τα συγκεκριμένα τμήματα περίπου ένα με δύο σχολικά έτη. Στη συνέχεια, εντάσσονται στις κανονικές τάξεις, που αντιπροσωπεύουν την ηλικία τους. Αναμφιβόλως, η διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας απαιτεί αρκετό χρόνο και επιμονή, για το λόγο αυτό παρέχεται και κατά τη φοίτηση στην κανονική τάξη η δυνατότητα βελτίωσης της γλώσσας και επέκτασης του λεξιλογίου (Individuelle Förderung).

Τμήματα Επαγγελματικής Προετοιμασίας
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι για τους μαθητές άνω των 15 ετών προβλέπεται η φοίτηση τους σε Τμήματα Επαγγελματικής Προετοιμασίας, τα οποία αποτελούνται από την εκμάθηση της γλώσσας και την ενασχόληση με κάποια επαγγέλματα. Η δυνατότητα αυτή είναι καθοριστική για τον μελλοντικό επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών, καθώς αυτοί αφομοιώνοναι στον επαγγελματικό γερμανικό χώρο. Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα μίας πρακτικής σε κάποιον επιθυμητό τομέα, η οποία στοχεύει εκτός των άλλων στην βελτίωση της γλωσσικής δεξιότητας.
Είναι εύλογο πως και κατά τις δύο περιπτώσεις επιθυμείται η ανεμπόδιστη επικοινωνία και η ομαλή συνεργασία του σχολικού ιδρύματος με την οικογένεια. Η ανάγκη αυτή καλύπτεται την αρωγή της εκάστοτε δημοτικής αρχής (Rathaus ή Landratsamt), στην οποία οι γονείς ή οι κηδεμόνες μπορούν να ανατρέχουν, σε περίπτωση μη (ικανοποιητικής) χρήσης της γλώσσας. Συγκεκριμένα, μπορούν οι γονείς ή οι κηδεμόνες να αιτηθούν τη βοήθεια ενός Διερμηνέα (Elternmentoren), που θα παραστεί σε οποιαδήποτε συνάντηση με το σχολείο, ώστε να μεταφραστούν τα αιτήματα και οι προτάσεις των γονέων και του σχολικού ιδρύματος. Για παραπάνω πληροφορίες, σκανάρετε τα παρακάτω QR-Codes.

ΚΕΙΜΕΝΟ: Despina Monaki
FOTO: brgfx – de.freepik.com

Sprachintegration in Deutschland

Viele Menschen aus Griechenland haben sich für eine auswanderung nach Deutschland entschieden. Einmal in deutschland angekommen, bringt der alltag grosse Herausforderungen mit sich. Vor allem auf grund der Sprachbarriere. Die eingliederung erweist sich schwieriger als gedacht, vor allem für kinder.

Auch wenn wir es auf Anhieb nicht wirklich merken, haben unsere kleinen Helden mit der Integration mächtig zu kämpfen. Vor allem die neue Sprache führt zu Blockaden im Alltag. Vorab, die Kinder sind wahre Integrations-Künstler. Ihre große Aufnahmefähigkeit macht ihnen das Lernen einfacher.

In diesem Artikel möchte ich die Möglichkeiten und Methoden für die sprachliche Integration ansprechen.
Die soziokulturelle und berufliche Integration sollte für alle Einwanderer das wichtigste Ziel sein. Die Integration, die zweifelsohne eine gute Sprachkenntnis erfordert, kann die Berufschancen erweitern und die Eingliederung immens beschleunigen. Positiver Nebeneffekt: Wer die Sprache beherrscht, hat mehr Selbstvertrauen und fühlt sich sicher im Umgang mit seinen Mitmenschen.
Was versteht man unter gleichberechtigte Gesellschaft?

· Gleichwertige Berufschancen für alle Bürger (Einheimliche und Einwanderer)

· Gleichwertige Chancen im Alltag (ohne jegliche Art von Diskriminierung)

Die Einschreibung der Kinder in eine deutsche Schule sollte für alle Eltern an erster Stelle stehen. Diese erste Konfrontation mit der deutschen Sprache, aber auch eine allgemeine Auseinandersetzung mit dem deutschen Schulsystem, den Schulregeln, den Gesetzen und Werten des Staates, ist absolut wichtig für eine reibungslose Integration. Die deutsche Sprache wird anfänglich in den Vorbereitungsklassen gelehrt. Qualifizierte und ausgebildete Lehrkräfte vermitteln den Grundwortschatz. Dieser hilft den alltäglichen Hürden und den schulischen Herausforderungen gerecht zu werden. Die Dauer in einer Vorbereitungsklasse hängt von den Fortschritten jedes Einzelnen ab. In der Regel besuchen die Schüler ein bis zwei Jahre eine Vorbereitungsklasse. Anschließend besuchen sie die normalen Klassen, je nach Alter und Fortschritt. Dabei ist es wichtig sich die nötige Zeit zu nehmen.

Sollte der ein oder andere Schwierigkeiten beim Lernen haben, besteht die Möglichkeit für eine individuelle Förderung. Hierbei können sie vor allem den sprachlichen Ausdruck verbessern und den Wortschatz erweitern.
Berufsschulpflichtige Schüler ab 15 Jahren haben die Möglichkeit eine VABO Klasse (Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen) zu besuchen. Sie besteht aus dem Deutschunterricht und der gleichzeitigen Auseinandersetzung einiger Berufe. Dieser Schritt hilft bei der beruflichen Orientierung der Schüler. Zusätzlich besteht die Möglichkeit ein Praktikum in einem beliebigen Beruf zu machen, mit Fokus auf die sprachliche Entwicklung. Eine reibungslose Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen der Schule und der Familie sollte beidseitig vorangetrieben werden. Zudem bieten alle kommunalen Ämter (Rathaus, Landratsamt) den Erziehungsberechtigten und den Kindern zahlreiche Möglichkeiten (Kurse, Seminare), die deutsche Sprache besser zu lernen. Auch die Unterstützung eines Dolmetschers in bestimmten Fällen kann beantragt werden, welcher zwischen den beiden Seiten vermitteln kann. Weitere Informationen finden sie unter folgenden QR-Codes.

TEXT: Despina Monaki
FOTO: brgfx – de.freepik.com