Οι γονείς που αδυνατούν να εργαστούν λόγω της αναστολής της λειτουργίας των σχολείων και την φύλαξης των παιδιών, αποζημιώνονται για τυχόν οικονομικές απώλειες. Ωστόσο πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις.

Ο κανονισμός αυτός αποτελεί μέρος των συνολικών μέτρων για την άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης λόγω του κορωνοϊού, τα οποία ξεκίνησαν να εφαρμόζονται τη Δευτέρα από το Ομοσπονδιακό Υπουργικό Συμβούλιο. 

Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας, η αποζημίωση μπορεί να ανέρχεται στο 67% του καθαρού εισοδήματος. Αυτό αφορά τους γονείς παιδιών έως 12 ετών. Τα χρήματα θα μπορούν να ληφθούν με μέγιστο διάστημα τις έξι εβδομάδες. Το ποσό είναι τα 2016 ευρώ το μήνα.

Μία ακόμη προϋπόθεση για να μπορέσει να ληφθεί αυτό βοήθημα είναι να μην υπάρχουν κάποιο άτομο που μπορεί να βοηθήσει, όπως για παράδειγμα μη εργαζόμενος γονέας. Δικαιούχοι θεωρούνται οι γονείς που δεν μπορούν να λαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη βοήθεια, για παράδειγμα από τον άλλο γονέα. Οι παππούδες δεν συμπεριλαμβάνονται στα άτομα που θεωρούνται ότι προσφέρουν βοήθεια.

Οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν βραχυπρόθεσμες αποζημιώσεις (Kurzarbeitergeld) ή έχουν άλλες δυνατότητες να „παραμείνουν προσωρινά εκτός εργασίας“ δεν θα πρέπει να δικαιούνται αποζημίωση, για παράδειγμα μειώνοντας τις χρονικές πιστώσεις.

Οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν παροχές σύντομης απασχόλησης ή που έχουν άλλες δυνατότητες „να παραμείνουν μακριά από προσωρινά καταβληθείσες παροχές“ δεν δικαιούνται αποζημίωση.

Το βοήθημα αυτό πρέπει να καταβάλλεται μέσω των εργοδοτών, οι οποίοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες κρατικές αρχές.